x x x x
Bed & Breakfast Huyze Walburga te Brugge

 

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Vandierendonck Benedict Verversdijk 21, 8000 Brugge verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@huyzewalburga.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
 

Déclaration relative à la protection de la vie privée

Vos données à caractère personnel sont traitées par B&B Huyze Walburga Verversdijk 21, 8000 Brugge à des fins de gestion de la clientèle sur la base de la relation contractuelle à la suite à votre commande/achat, et à des fins de marketing direct (/pour vous proposer de nouveaux produits ou services) sur la base de notre intérêt légitime à entreprendre. Si vous ne souhaitez pas que nous traitions vos données à des fins de marketing direct, il suffit de nous en informer via info@huyzewalburga.be Vous pouvez via cette adresse toujours demander quelles données nous traitons à votre sujet et les rectifier ou les faire supprimer ou transférer. Si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont nous traitons vos données, vous pouvez vous adresser à la Commission de la protection de la vie privée (Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles).

 

Privacy statement

Your personal information will be processed by B&B Huyze Walburga Verversdijk 21, 8000 Brugge], for customer management based on the contractual relationship resulting from your order/purchase and for direct marketing purposes (/to offer you new products or services) based on our legitimate interest in entrepreneurship. Should you not want your information to be processed in view of direct marketing, please inform us at [info@huyzewalburga.be At this address you can also always inquire which details we process about you and you can improve them or have them deleted or ask that they be transferred. If you do not agree with the way in which your information is processed, please contact the Belgian Privacy Commission (35 Rue de La Presse in 1000 Brussels).

 

Datenschutzerklärung

Ihre personenbezogenen Daten werden von Vandierendonck Benedict, zur Kundenverwaltung aufgrund des Vertragsverhältnisses aufgrund Ihrer Bestellung / Kauf und zur Direktvermarktung (/ um Ihnen neue Produkte oder Dienstleistungen anzubieten) aufgrund unseres berechtigten Interesses bearbeitet übernehmen. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre Daten im Hinblick auf Direktmarketing verarbeiten, reicht es aus, uns unter [info@huyzewalburga.be] zu informieren. Über diese Adresse können Sie jederzeit fragen, welche Daten wir über Sie verarbeiten und verbessern oder löschen lassen oder sie können Fragen übertragen. Wenn Sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie sich an die Datenschutzkommission (Rue des Printers 35, 1000 Brüssel) wenden.